اداره کل کارگزینی قضات از صدور احکام تغییر ضریب و افزایش سنواتی سال جاری قضات سراسر کشور خبر داد.

 

ghove ghazaie.jpg (31 KB)

 

اداره کل کارگزینی قضات اعلام کرد: با عنایت به ابلاغ تصویب نامه شماره 3718/ت 57583 به مورخ 1399/01/02 هیات محترم وزیران مبنی بر افزایش ضریب حقوقی سال 1399، احکام کارگزینی تغییر ضریب و افزایش سنواتی سال جاری قضات محترم سراسر کشور صادر شده است.
شایان ذکر است، با اتمام پردازش آن در اداره کل امور مالی قوه قضاییه، در حقوق اردیبهشت ماه قابل پرداخت خواهد بود.