سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات خبر داد: مدیر مسئول روزنامه همشهری به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

 

157173521.jpg (118 KB)

 

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) دادگاه مطبوعات، بیان کرد: مدیر مسئول روزنامه همشهری به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد. همچنین مدیر مسئول پایگاه خبری بهار نیوز نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

وی اضافه کرد: به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی رسیدگی شد./ ایرنا