سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان اظهار داشت: کودکان مهاجر همانند کودکان ایرانی و به دور از هرگونه تبعیض نژادی و قومیتی از کلیه حمایت های قانونی برخوردارند.

 

61665853.jpg (58 KB)

 

المیرا نقی زاده، سرپرست ناحیه 29 (ویژه نوجوانان) دادسرای عمومی و انقلاب تهران در نشست با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در تهران در خصوص پرونده کودکان پناهنده، بیان کرد: همانطور که مستحضرید جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر و مهاجرپذیر است که بیشترین این مهاجران اختصاص به اتباع کشور همسایه افغانستان دارد. بررسی آمارهای ورودی پرونده ها به دادگاه اطفال و نوجوانان و کانون اصلاح و تربیت نشانگر آن است که آمار قابل توجهی از متهمان معارض قانون، اختصاص به تبعه افغانستان دارد لکن این کودکان همانند کودکان ایرانی و به دور از هرگونه تبعیض نژادی، قومیتی و ... از کلیه حمایت های قانونی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: لزوم احترام به کرامت انسانی، ایجاب می نماید که به کودکان به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران نگریسته شود و به دلیل آسیب پذیری آنان، تحت حمایت و مراقبت ویژه قرار گیرند. بر این اساس تلاش شده است که با تدوین و تصویب قوانین همانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، فصل دهم قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و الحاق به اسناد بین المللی شیوه دادرسی و نوع واکنش اجتماعی نسبت به اطفال و نوجوانان را از افراد بزرگسال متمایز سازد.

المیرا نقی زاده اضافه کرد: پیش بینی دادسرای تخصصی، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان با قضات متأهل، با سابقه و دارای فرزند، پلیس تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان جهت جلوگیری از برخورد قهرآمیز، راهبردهای عقب نشینی کیفری از جمله قضازدایی، کیفرزدایی، عدم صدور قرار بازداشت موقت، عدم اعزام آنان به زندان های بزرگسالان، الزام به حضور وکیل در تمامی مراحل رسیدگی و تعیین وکیل تسخیری از سوی قضات در مواقعی که ولی یا سرپرست قانونی آنان قادر به تعیین و معرفی وکیل نبوده، معاف ساختن از حضور اطفال در جریان دادرسی، تشکیل جلسه دادگاه با حضور والدین، مددکاران بهزیستی، وکلا همگی حکایت از دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان دارد که تمام این نوآوری ها با اسناد بین المللی خصوصاً کنوانسیون حقوق کودک تطبیق می نماید./ ایسنا