طبق رای شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران ابلاغ و نعمت احمدی به اتهام نشر اکاذیب به شش ماه حبس محکوم شده که البته این محکومیت به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس تبدیل شده است.

 

Ahmadi.jpg (74 KB)

 

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی در این رابطه بیان کرد: پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد و با اتمام دفاعیات متهم، هیات منصفه تشکیل جلسه داد و سپس به اتفاق آرا، آقای نعمت احمدی نسب را مجرم و هم چنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست.

همچنین نعمت احمدی نسب در این رابطه گفت: در پی مصاحبه با روزنامه آرمان، با شکایت سازمان بازرسی کل کشور به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه اینجانب به عنوان متهم جرم سیاسی کیفرخواست و خبرنگار و مدیر مسئول به عنوان اتهام مطبوعاتی کیفرخواست صادر شد.

وی ادامه داد: این پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات منصفه سیاسی برگزار و با مجرم شناختن اینجانب توسط هیات منصفه با استحقاق تخفیف، دادگاه من را مجرم تشخیص داد و به شش ماه حبس محکوم کرد اما به لحاظ انگیزه ذهنی مرتکبین در حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب آن  برابر بند الف و تبصره ماده ٣5 قانون مطبوعات هریک از متهمان را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به جای شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد و خبرنگار روزنامه از اتهام انتسابی تبرئه شد./ ایسنا