شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را که بر اساس آن حرفه وکالت کسب و کار تلقی می شد، تایید نکرد.

 

Shoranegahban.jpg (106 KB)

 

سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، از دو ایراد به طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خبر داد.

متن این نامه به شرح زیر است:

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 43/64063 مورخ 1399/09/01 و پیرو نامه شماره 99/102/20821 مورخ 99/09/12؛

طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحالت بعدی آن، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی  رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/9/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

1- در ماده 7، از این جهت که مشخص نیست کل بند «الف» حذف شده است یا صدر این بند و همچنین از این جهت که منظور از جزء «1» ماده «7» روشن نیست، ابهام دارد پس از رفع ابهام اعلام نظر خواهد شد.

2- در تبصره 2 ماده 7، واگذاری صدور حکم مجازات به شورای رقابت، با توجه به ترکیب و شرایط اعضای آن شورا، خلاف موازین شرع شناخته شد. سیامک ره پیک/ وکلاپرس