اشکان کمالی اظهار داشت: در مرحله دوم واکسیناسیون، مددجویان ندامتگاه واکسن دریافت خواهند کرد.

اشکان کمالی مدیر زندان قزلحصار در رابطه با این موضوع بیان کرد: از آنجا که در کشور در شرایطی قرار دارد که پروتکل‌های بهداشتی بایستی با دقت رعایت شود، مناسب بودن محیط زندان‌های استان و تمام فضاها نقش مهمی در سلامت فیزیکی و روانی زندانیان دارد.

وی ادامه داد: در مرحله اول بر اساس برنامه ریزی ستاد ملی کرونا، کادر درمان شاغل در زندان همراه با سایر کادر درمان کشور واکسن کرونا دریافت کردند.

کمالی افزود: بر این اساس جلسه مشترکی با حضور دکتر اسحاقی رئیس موسسه سرم سازی رازی تشکیل شد تا در مرحله دوم واکسیناسیون، مددجویان این ندامتگاه واکسن دریافت نمایند.

مدیر زندان قزلحصار در پایان گفت: تعدادی از مددجویان دارای بیماری های زمینه ای که در این مرکز، دوران حبس را سپری می کنند، واکسن کرونا دریافت نموده اند و طی جلساتی در خصوص تامین واکسن مورد نیاز جهت دیگر مددجویان نیز بحث و بررسی شده است./ ایسنا