فردی که با معرفی خود به عنوان سردار حفاظت اطلاعات سپاه به کارچاق‌کنی در ادارات و دستگاه‌ها می‌پرداخت، دستگیر شد.

دادستان نظامی استان مازندران در این رابطه بیان کرد: این شخص در تماس با ادارات دولتی و غیردولتی خود را سردار نجفی از حفاظت اطلاعات سپاه معرفی و از این طریق سعی می‌کرد، برای خود و نزدیکانش تسهیلات و امتیازاتی فراهم نماید.
رحیم رحیمی درباره نحوه دستگیری متهم ادامه داد: وی در اردیبهشت سال جاری با اداره کل راه و شهرسازی استان تماس گرفته و با عنوان جعلی سردار نجفی از مقامات حفاظت اطلاعات سپاه، درخواست ملاقات با مدیرکل برای پیگیری نامه‌ای را می‌نماید. با گزارش مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران، موضوع در دست بررسی دادسرای نظامی و حفاظت اطلاعات سپاه قرار گرفت. به دنبال شناسایی و دستگیری این فرد، در تحقیقات بعمل آمده این بار خود را نیروی حفاظت انصارالمهدی معرفی و بدون ارائه کارت شناسایی آدرس منزلی را در تهران برای آوردن مدارک شناسایی معرفی می کند. با بررسی ها به عمل آمده مشخص شد که این آدرس جعلی است و متهم به دلیل عدم همکاری و قصد فریب با قرار تأمین مناسب روانه بازداشتگاه شد.
رحیمی افزود: تحقیقات تکمیلی نشان داد که نامبرده، مدتی به صورت پیمانی در سپاه مشغول خدمت بوده و در سال 1386 منفک شده و ارتباط استخدامی با سپاه ندارد؛ لذا پرونده بعد از تکمیل تحقیقات به دادسرای عمومی ارسال خواهد شد./ ایسنا