لعیا جنیدی اظهار داشت: ما باید بتوانیم تجربه مستند شده حقوقی خود را ارائه دهیم تا همگان آن را مانند تاریخ مصوب ببینند.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در آیین افتتاح موزه ملی حقوق، بیان کرد: حقوق، نرم افزار تمدن است؛ حقوق در همه جای زندگی ما است و تحولات زندگی فردی در قراردادها و اسناد خود را نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: ما وقتی جلسات اولیه را برای توسعه نظام حقوقی داشتیم، یکی از پیش نویس‌ها برای توسعه سند، ایجاد فرهنگستان و موزه بود؛ ما باید بتوانیم تجربه مستند شده حقوقی خود را ارائه دهیم تا همگان آن را مانند تاریخ مصوب ببینند.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: بسیاری از اسناد مهم حقوقی از گذشته تاکنون طی این مدت جمع آوری شد و به این نقطه رسیدیم، البته هنوز کار بسیاری وجود دارد. / ایلنا