سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: هیات منصفه، حسام‌الدین آشنا را با اکثریت آرا مجرم دانست و ضمنا با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در این رابطه بیان کرد: در روز یکشنبه دهم مرداد ماه 1400 در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به یک پرونده جرم سیاسی به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد. متهم پرونده، حسام‌الدین آشنا به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود. در دو شکایت این پرونده قبلا در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران  رسیدگی شده بود و بعد از اعتراض متهم، دیوان عالی کشور آن را به شعبه هم عرض (شعبه ششم) عودت داد.

وی ادامه داد: دادگاه با  قرائت قرآن  و با حضور هیات منصفه ای غیر از اعضای دادگاه قبلی شروع شد و پس از سخنان رییس دادگاه،  نماینده مدعی العموم به شرح کیفرخواست پرداخت و سپس با توجه به عدم حضور متهم، وکیل او به صورت مبسوط و تفصیلی به دفاع از او پرداخت و سپس متهم با تاخیر 40 دقیقه ای وارد شد و  دفاعیات خود را مطرح کرد. بعد از خاتمه دادگاه، هیات منصفه جرایم سیاسی وارد شور شد و پس از اتمام شور، رای گیری بعمل آمد.

سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی افزود: نتیجتا هیات منصفه در یک  اتهام و دو شکایت، متهم  را با اکثریت آرا مجرم دانست و ضمنا با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست./ ایسنا