با انتخاب زندانیان زندان دماوند و دستور رئیس قوه قضائیه طی بازدید از این زندان، مددکاری بعد از 21 سال حبس، به عنوان رییس این زندان منصوب شد.

کمتر از 24 ساعت از بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان دماوند، رئیس زندان عوض شد و مددکاری با سفارش و انتخاب زندانیان رئیس زندان شد.

در فیلم کوتاهی که در این رابطه در فضای مجازی پخش شده است، زندانیان دیگر می‌گویند که آقای قاسمی، مددکاری که خود 21 سال در حبس بوده است را حمایت می‌کنند و از او رضایت دارند./ ایسنا