سرپرست دایره نظارت بر زندانیان اقتصادی و کارکنان دولت اظهار داشت: حسین فریدون در زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

سرپرست دایره نظارت بر زندانیان اقتصادی و کارکنان دولت در این رابطه بیان کرد: حسین فریدون در زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند. این محکوم‌علیه مانند تمامی زندانیان که از مرخصی قانونی برخوردار هستند، از حق قانونی خود برای پیگیری مسائل پزشکی هم استفاده کرده است.

به گفته درویش وند، فریدون به 31 میلیارد تومان ضبط اموال و جزای نقدی به همین مبلغ محکوم شده است که در آخرین دوره‌ای که به مرخصی اعزام شده بود، این مسئله نیز پیگیری و بر اساس حکم دادگاه، مجازات ضبط اموال به صورت کامل محقق شد. تاکنون 15 میلیارد و 500 میلیون تومان از جزای نقدی 31 میلیارد تومانی وی اخذ شده است./ باشگاه خبرنگاران جوان