سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اظهار داشت: در روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1400 در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی یک پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.

احمد مومنی راد در این رابطه بیان کرد: پرونده متهم مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر رسیدگی شد که هیات منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و نیز او را با اکثریت ارا مستحق تخفیف ندانست./ ایسنا