عضو شورای عالی وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه اظهار داشت: عدم ابلاغ تصمیمات قضایی در پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط زیست، عدول از مقررات قانونی است.

مائده چینی‌ساز عضو شورای عالی وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در این رابطه بیان کرد: تصمیمات دادسرا که به صورت قرار است، به طرفین ابلاغ می شود. اگر تصمیم دادسرا به صورت قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب باشد، شاکی حق اعتراض دارد و اعتراض او به همراه پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: چنانچه دادگاه اعتراض او را پذیرفت، قرار دادسرا را فسخ و پرونده برای ادامه تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده می‌شود و اگر اعتراض را وارد ندانست با رد آن، قرار را تأیید می‌کند. در پرونده های کیفری، تحقیقات ممکن است زمانبر باشد و این اجتناب ناپذیر است اما می توانند روند دادرسی را تسریع  کنند.

چینی ساز اضافه کرد: حال اگر تشریفات قانونی از جمله ابلاغ ها به درستی انجام نشود، می‌توان اعتراض کرد و مرجع عالی تر قابلیت رسیدگی و در صورت موثر بودن امکان نقض آن را خواهد داشت.

وی افزود: اگر ابلاغ به وکیل یا شکات پرونده صورت نگرفته است، این اقدام برخلاف مواد قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا در این قانون، صراحتا الزام به ابلاغ شده و در واقع مخالف رویه قانونی عمل شده است؛ بنابراین اقدام خلاف قانون دارای تبعات است و قابلیت رسیدگی هم دارد. چون این پرونده تبعات امنیتی ندارد؛ بنابراین، عدول از مقررات قانونی انجام شده است./ ایرنا