وکیل مدافع مهرشاد سهیلی اظهار داشت: عناوین اتهامی موکلم، تحصیل مال نامشروع، غصب عنوان و جعل سند بوده است.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع مهرشاد سهیلی در این رابطه بیان کرد: دادگاه مهرشاد، روز 20 فروردین در شعبه 110 دادگاه کیفری دو استان قم برگزار شد و از آنجا که وی زیر 18 سال است، دادگاهش در شعبه 110 دادگاه کیفری قم که ویژه اطفال هم است، برگزار شد. موکلم اتهامات را تکذیب کرد و گفت که اقداماتش همواره خیر و در جهت کمک به فقرا بوده است.

وی ادامه داد: عناوین اتهامی موکلم تحصیل مال نامشروع و غصب عنوان و جعل سند بوده است. در دفاع از موکلم گفتم که هرگز و در هیچ جا عنوانی برای خود قائل نشده و اگر دیگران او را با عناوینی مانند فرمانده یاد کردند، مشمول غصب عنوان نمی شود.

خرمشاهی افزود: ایرادات شکلی و ماهوی پرونده را در دفاع از موکلم عنوان کردم و با اعلام ختم رسیدگی، رای پرونده طی روزهای آتی صادر خواهد شد.

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه 19 بهمن سال گذشته در نشست خبری  در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مهرشاد سهیلی و اینکه اتهامات او چیست؟ گفت: این شخص هنوز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم است و با اعطای نیابت قضایی نسبت به دستگیری او اقدام شد. اتهامات متعددی متوجه این شخص است و با صدورقرار تامین بدلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و چند نفر هم به عنوان مطنون و مطلع دعوت شدند ولی به غیر این شخص هنوز کسی بازداشت نیست./ ایسنا