مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات موجر

خوانده

مشخصات مستأجر

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

بدوا" صدور دستور مقتضی مبنی بر تأمین دلیل و سپس صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ نیاز شخصی موکل/ اولاد موکل/ پدر موکل/ مادر موکل/ همسر موکل به عین مستأجره جهت سکونت در آن

دلائل و منضمات

دادخواست

تصویر مصدق سند مالکیت       2ـ تصویر مصدق اجاره‌نامه رسمی به شماره ...  مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... تهران       3ـ استعلام ثبتی      4ـ تحقیق محلی           5 ـ شهادت شهود        6 ـ کارشناسی     7ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک رسمی ششدانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه موکل، مستند به  تصویر مصدق اجاره‌نامه رسمی به شماره ...  مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... تهران، مغازه فوق‌الذکر را به خوانده محترم اجاره داده است.

ثالثا"؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است:

1ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

2ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

3ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد.

4ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد.

5 ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد).

رابعا"؛ عنایتا" به اینکه اجاره‌نامه عادی فوق‌الذکر، مشمول بند1 آئین‌نامه سابق‌الذکر است.

خامسا"؛ با عنایت به اینکه موکل/ اولاد موکل/ پدر موکل/ مادر موکل/ همسر موکل به عین مستأجره جهت سکونت در آن، نیاز شخصی دارد و این امر از طریق تحقیقات محلی و شهادت شهود، قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

سادسا"؛ با توجه به اینکه موکل، آمادگی کامل جهت پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت خوانده را پس از اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری دارد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر استعلام ثبتی بمنظور احراز مالکیت موکل نسبت به عین مستأجره، وفق ماده212 ق.آ.د.م

2ـ صدور قرار تحقیق محلی و قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز نیاز شخصی موکل/ اولاد موکل/ پدر موکل/ مادر موکل/ همسر موکل به عین مستأجره جهت اشتغال سکونت در آن، وفق مواد229 لغایت256 ق.آ.د.م

3ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناس دادگستری بمنظور تعیین حق کسب، پیشه یا تجارت، وفق مواد257 لغایت269 ق.آ.د.م

4ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ نیاز شخصی موکل/ اولاد موکل/ پدر موکل/ مادر موکل/ همسر موکل به عین مستأجره جهت سکونت در آن و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق بند3 ماده15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356 و مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب

 

                                                                                                                    با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                       وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.