مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

 

 

 

 

خوانده

مشخصات ورثه زوج

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

تعیین خواسته و بهای آن

بدوا" صدور قرار تأمین عین خواسته (جهیزیه براساس سیاهه ممضی به امضاء شهود) و  سپس صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و بدوا" صدور قرار تأمین عین خواسته (جهیزیه براساس سیاهه ممضی به امضاء شهود) و در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه فوق‌الذکر، مقوم به مبلغ ... ریال و پرداخت هزینه دادرسی

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران 2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه   3ـ تصویر مصدق دادنامه انحصار وراثت    4ـ سیاهه جهیزیه ممضی به امضاء شهود

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانبه خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین اینجانبه و مرحوم زوج متوفی محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه انحصار وراثت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومی ... زوج دار فانی را وداع گفته و وراث حین‌الفوت وی به شرح مندرج در دادنامه مذکور است.

ثالثا"؛ با توجه به اینکه مستند به سیاهه جهیزیه ممضی به امضاء شهود، اینجانبه، مالک اقلام مندرج در مدرک حاضر می‌باشد و شهود امضاءکننده سیاهه جهیزیه مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

رابعا"؛ با توجه به اینکه اینجانبه خواهان  از پرداخت هزینه دادرسی معسر می‌باشم و اعسار ، از دعاوی غیرمالی است و مستند به بند الف ماده230  قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مفاد ذیل بند6 ماده51 همان قانون، اعسار اینجانبه، با شهادت شهود ذیل، قابل احراز نزد آن مقام محترم قضایی است:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

خامسا"؛ با لحاظ اینکه خواسته در منزل خواندگان، در معرض تضییع و تفریط است و وفق بند «ب» ماده108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که خواسته در معرض تضییع و تفریط است، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

سادسا"؛ با ملاحظه اینکه اینجانبه، خوف از نقل و انتقال اقلام مندرج در سیاهه فوق‌الذکر، توسط خواندگان محترم را دارد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ بدوا" صدور قرار تأمین عین خواسته (جهیزیه براساس سیاهه ممضی به امضاء شهود)، وفق بند «ب» ماده108 قانون اخیرالذکر و ایضا" بدلیل در معرض تضییع و تفریط بودن عین خواسته و خوف از نقل و انتقال اقلام جهیزیه توسط خواندگان، وفق ماده117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خواندگان محترم.

2ـ صدور حکم مبنی بر اعسار اینجانبه از پرداخت هزینه دادرسی وفق مواد504 و به بعد ق.آ.د.م.

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به استرداد جهیزیه فوق‌الذکر.

4ـ همچنین الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

 

                                                                                                                               با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                             وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.