مؤسسۀ داوری نیز مانند مؤسسات حقوقی، از دستۀ مؤسسات غیرتجاری هستند که توسط ادارۀ ثبت شرکت ها ثبت می­شوند. دیوان عدالت اداری نیز تأسیس مؤسسه داوری را در حالی‌ که مؤسس، دارای پروانه وکالت نیست، تظاهر در امر وکالت می­داند. که با توجه به مادۀ 55 قانون وکالت، جُرم است، پس ثبتِ موسسۀ داوری در اداره ثبت شرکتها نیاز به مجوز وکالت دارد.

 

سایر مدارک لازم جهت ثبت مؤسسۀ داوری

1-. تکمیل دو نسخه تقاضانامه مؤسسات غیرتجاری

3- تکمیل دو نسخه اساسنامۀ مؤسسات غیرتجاری

4- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء (در دفاتر اسناد رسمی)

5- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء (در دفاتر اسناد رسمی) 

6- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ مؤسسه) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.

7- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

8- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.