در دنیای کسب و کارهای امروزی، حفظ اسرار و اطلاعات از بنیادی ترین کلید واژگان تأسیس یا استمرار آن کسب و کار محسوب می گردد. همواره سایه تهدید آمیز افشای اطلاعات از سوی کارکنان و شرکای کسب و کار محسوس است که ممکن است در صورت تحقق منتج به کاهش اعتبار یا ورود خسارات مالی و حتی انحلال کسب و کار گردد. برای جلوگیری از این امر با پیش بینی تعهدات محرمانگی در قراردادهای کاری یا مشارکت تأسیس کنندگان در قالب قراردادهای محرمانگی یا عدم افشای اطلاعات تا حدودی اقدام به پیشگیری از افشای اطلاعات می شود.

 

مؤسسین کسب و کار بالاخص استارتاپ در جهت حفظ اطلاعات کسب و کار که شامل مدل کسب و کار، اسامی مشتریان، اطلاعات مالی، مالیاتی و اجرائی که آگاهی سایرین از آن یحتمل موجب ورود زیان شود و همچنین سایر اطلاعات حیاتی کسب و کار اقدام به تنظیم قرارداد محرمانگی اعم از یک جانبه یا دوجانبه می نمایند و یا نیز در قالب بندی از قرارداد کار یا مشارکت طرفین یا یک طرف را متعهد به مفاد تعهد محرمانگی می نمایند.

الف- قرارداد محرمانگی یک جانبه:

با عنایت به ماهیت یک جانبگی قرارداد مزبور، در واقع یک طرف از قرارداد متعهد می گردد مطابق با مُفاد آن از هر گونه سوء استفاده از آمار و اطلاعات کسب و کار، افشاء ایده یا اسناد اعم از تعمدی یا غیرتعمدی و بی مبالاتی در حفظ اسرار و اطلاعات کسب و کار پرهیز کند. عموماً کسب و کارها قرارداد یک جانبه را با کارکنان که به آمار و اطلاعات بنیادی شرکت دسترسی دارند منعقد می نمایند و حتی مؤسسین کسب و کار به منظور تأمین بودجه و سرمایه در جهت ایجاد و توسعه کسب و کار خویش چنین قراردادی را با سرمایه گذار در جهت عدم افشای ایده و اطلاعات کسب و کار منعقد می کنند.

ب- قرارداد محرمانگی دوجانبه:

ماهیت این قسم قراردادها بدین نحو است که طرفین آن در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می گردند؛ در واقع مؤسسین کسب و کار عموماً از بابت ایده یا سورس برنامه های ایجادی متعهد به محرمانگی و حفظ اسرار و اطلاعات آن ها می شوند که در چارچوب بندی در قرارداد هم بنیانگذاران قید و یا در قالب یک قرارداد محرمانگی دوجانبه مجزا تنظیم و به امضاء می رسد.

در نتیجه در فضای کسب و کار این روزها، وجود این قسم قراردادها امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می شود که صاحبان کسب و کار را ملزم می کند که در بدو ورود پرسنل جدید حین انعقاد قرارداد کار (یا استخدامی)، اقدام به تنظیم یک قرارداد محرمانگی یک جانبه می نمایند. از بابت نقض تعهدات مندرج در آن قراردادها، پیش بینی تضمین حسن انجام کار که می تواند در قالب چک، سفته، وثیقه، تعهد بانکی و یا کفالت تودیع گردد، تا مادامی که نقضی از مندرجات آن تعهدنامه حادث گردد، کارفرما قادر باشد جدای از اثبات موارد کیفری، خسارات سوء عمل متعهد را اخذ کند و در خصوص قرارداد محرمانگی دوجانبه، طرفین تضمینی دو سویه از بابت نقض تعهدات قراردادی تودیع می نمایند.