بر اساس مادۀ 1 قانون شوراهای حل اختلاف، این مرجع جهت حلِ اختلاف و صلح و سازش بین اشخاصِ تحت نظارت قوه قضاییه تشکیل شده است. در خصوص صلاحیت این شورا ها مادۀ 9 این قانون بیان کرده در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:

  • الف- دعاوی مالی تا سقف دویست میلیون ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می ‏باشند.
  • ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
  • پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
  • ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
  • ث ـ ادعای إعسار از پرداخت محکومٌ ‏­به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
  • ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول مادۀ 29  قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.
  • چ ـ تأمین دلیل
  • ح ـ جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجۀ 8 باشد.

صلاحیت ذکر شده در مادۀ 9 این قانون، بر طبق مادۀ 10 همین قانون تعدیل شده و برخی موارد در صلاحیت سایر مراجع قرار گرفته است.