شرایط گرفتن پروانۀ کارشناسِ رسمیِ دادگستری

مادۀ 15 قانون کارشناسان رسمی می­ گوید: متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:

 الف) متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

ب) داشتن تابعیت ایرانی.

ج) نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.

د) عدم اعتیاد به مواد مخدر.

هـ) نداشتن وابستگی و سابقۀ عضویت و هواداری در گروه‌های غیر قانونی یا مخالف اسلام.

و) داشتن دانشنامۀ کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد دراین صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.

ز)  دارا بودن حداقل 25 سال سن در پایان مهلت ثبت نام.

ح) موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.

ط) گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.

ی) داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.