موکل : آقای  ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت  : مراجعه  به  هر یک  از دادگاههای  عمومی  و انقلاب  به  ویژه مجتمع های  قضائی  خانواده  و تقدیم  دادخواست  به  منظور مطلقه  نمودن  زوجه  (وکیل) از قید زوجیت  زوج  موضوع  عقدنامه  شماره  ترتیب  ............. به  هر قسم  طلاق اعم  از بائن ، رجعی یا مبارات  به  هر شرط و تعهد و قرار و تضمین  لازم  با حق  اخذ تمام  مهریه   نفقه  و اجره المثل  با هر شرط ضمن  العقد موضوع  عقدنامه  شماره ترتیب .............. عنداللزوم  مراجعه  به  هر یک  از  دفاتر رسمی  ثبت  طلاق  و به  ثبت  رسانیدن  طلاق  و اجرای  صیغه  شرعی طلاق  ولو کرارا و مع الواسطه  باحق  استرداد جهیزیه  حتی  بدون  حضور موکل  باحق  تعیین  و معرفی  داور و قبول نظرات و قبول مابذل تصمیمات  انها یا اعتراض به آن و رد تصمیمات  متخذه و ارائه  نظرات  جدید همچنین مراجعه به هریک  ازوکلای  دادگستری و انتخاب و انتصاب آنها براساس  ماده 31 قانون آئین دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقلاب  در امور مدنی  (مصوب   21/ 1/ 79) در خصوص  حضور در هر یک  از دادگاهها اعم  از بدوی  یا تجدید نظر ودیوانعالی  کشور وتقدیم  هر نوع  دادخواست  و اقامه  انواع  دعاوی  و پاسخگوئی  به  مدعیان  ورد واسترداد مدارک  و لوایح  و تمکین  و تقاضای  تجدید نظر و فرجام  نسبت  به  آرا صادره  از محاکم  و انتخاب  و انتصاب  و عزل  وکلا و کارشناسان  دادگستری  با داشتن تمام  اختیارات  راجع  به  امر دادرسی  به  خصوص  اختیارات  مندرج  در مواد  35 و 36 قانون  صدر الذکر با داشتن  حق  اعتراض  به  رای  بدوی تجدید نظر  فرجام  خواهی اعاده  دادرسی  مصالحه  و سازش  ادعای  جعل  یا انکار و تردید نسبت  به  سندطرف و استرداد سند با حق  تعیین  جاعل ارجاع  دعوی  به  داوری  وتعیین  داور تعیین مصدق  و کارشناس دعوی خسارات  و استرداد و دادخواست  یا دعوی  و جلب  ثالث و دفاع  از دعوی  ثالث   ورود شخص  ثالث  و دفاع  از دعوی  ورود ثالث   دعوی متقابل  و دفاع  در قبال آن اعلام  عسر و حرج  و ارایه مدارک  مربوطه و رد یا قبول  سوگند و صلح و سازش  با طرفین  دعوی  و تقاضای  صدور اجرائیه  و تعقیب عملیات  اجرائی  و توقیف  و بازداشت  اموال  و املاک  محکوم  علیه  یا محکوم  علیهم و اخذ محکوم  به  و قبوض و وجوه تودیعی  وامضا ذیل  و ظهر کلیه  اوراق  ومدارک و دادخواست و اسناد و در صورت  لزوم  مراجعه  به  دفاتر رسمی  ثبت  ازدواج  و طلاق یا دفاتر اسناد رسمی  و اخذ هر نوع  استعلام  و پاسخ های  مربوطه  و در صورت  نیاز اخذ رونوشت  یا برابراصل  از اسناد مربوطه وسپردن  هر گونه تعهد و تضمین  لازم و ضمانت  کشف  وپرداخت  کلیه  هزینه های مربوطه و انجام  سایر تشریفات  اداری  وقانونی  لازمه  عمل  مورد وکالت.

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  درانجام  مورد وکالت  باحق  توکیل  به غیر ولوکرارا ومع  الواسطه  کلا یا جزا از طرف  خود و موکل دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد و امضا و اقدام  وکیل  به  منزله امضا و اقدام  موکل  نافذ ومعتبر بوده  و نیازی  به  حضور وکسب  اجازه  مجدد از موکل  نخواهدبود. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است  .

حسب  الاظهار موکل  ضمن  عقد خارج  لازم  حق  عزل  وکیل  و یا ضم  امین  را تا پایان  انجام  مورد وکالت  سلب  و ساقط نمود همچنین  متعهد گردید تا از هر اقدامی  که مانع  انجام  مورد وکالت گردد خودداری  نماید.

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.