موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

‏ موردوکالت  : مراجعه  به  راهنمائی  و رانندگی  نیروی  انتظامی  و اداره  شماره گذاری  و هریک  از ادارات  و دفاتر و نهادهای  وابسته  و تابعه   همچنین  مراجعه  به  شرکت  خودروسازی  …………..  به  منظور ارائه  اسناد و مدارک  لازم  همچنین  اعلام  مفقودی  اسناد مالکیت  موکل  مربوط به  یک  دستگاه   …………………………………………………….. وعنداللزوم  ارائه  دلایل  مالکیت  و پس  از رفع  موانع  قانونی  و احراز و اثبات  مالکیت  موکل  تقاضا و اخذ سند و مدارک  المثنی  نسبت  به  خودروی  فوق  الذکر به  نام  و برای  موکل  و تحویل  اسناد مربوطه  و سپردن  هر گونه  تعهد  تضمین  و رضایت  در خصوص  انجام  مورد وکالت  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه . 

حدود اختیارات :  وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  از طرف موکل دارای اختیارات  لازم  و مطلقه  قانونی  بوده  و عمل  و امضا و اقدام  وکیل  به  منزله  عمل  وامضا و اقدام موکل می باشد.

مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است. 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.