نمونه وکالت نامه گرفتن جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

موردوکالت  : مراجعه  به  ادارات  دارائی، شهرداری،   ثبت  اسناد و املاک، سازمان محیط زیست،  وزارت صنایع و معادن، سازمان تامین اجتماعی، وزارت  بازرگانی،   ثبت  شرکتها و موسسات  غیرتجاری،   دفاتر اسناد رسمی،  اطاق بازرگانی  و صنایع  و معادن،   مجامع  امور صنفی،   اتحادیه ها و دوایر مربوطه  به  آنها و کلیه مراجع و ادارات دولتی و وابسته به دولت و دوایر مربوط به  آنها اعم  از قضائی، انتظامی،  اداری  و شرکت در کلیه  جلسات وکمیسیونها و اخذ هر گونه  گواهی،  مفاصاحساب و استعلامیه و مجوز و عنداللزوم ارائه و اخذ هر گونه  اسناد و مدارک مورد نیاز و جلب موافقت مراجع  مذکور و پس از رفع کلیه موانع اداری و قانونی و انجام امور مربوطه خصوص اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری به نام  و برای  موکل  همچنین مراجعه  به  هریک  از بانکهای  کشور و شعب  مربوطه  و موسسات  مالی  و اعتباری  و افتتاح  حساب  به  نام  و برای موکل و پرداخت کلیه هزینه های مربوطه و سپردن هر گونه تعهد و ضمانت و رضایت دیگر وضمانت کشف فساد با حق  امضا ذیل  اوراق و اسناد ومدارک مربوطه. 

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  با حق  توکیل  به  غیر در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  قانونی  بوده  وامضا و عمل وکیل  به  منزله امضا و عمل موکل نافذ و معتبر و مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است .

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.