موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

موردوکالت  : مراجعه  به  کلیه  موسسات  و ادارات  دولتی  و غیر دولتی  اعم  از وزارت بازرگانی  وزارت  صنایع  و معادن  ایران وزارت  امور اقتصادی  و دارایی  اطاق  بازرگانی و انصاف  و اداره  ثبت  شرکتها و اداره  کل مالکیت  صنعتی  و کلیه  موسسات  و شعبات  ذیربط و اقدام  اخذ کارت  بازرگانی  بنام  و برای  موکل  و پلمپ  کلیه  دفاتر موکل  اعم  از دفاتر روزنامه دفاتر کل  و دارایی  و غیره و انجام  کلیه امور مربوطه  و پرداخت  هرگونه  وجه  واخذ رسید و امضا ذیل  و شرح  کلیه  اوراق  و مدارک  و قبول  هرگونه  تعهد و دادن  رسید و تحویل  گرفتن دفاتر و بطور کلی  انجام  کلیه  اموری  که  جهت  پلمپ  دفاتر موکل  و اخذ کارت  بازرگانی  لازم و ضروری  باشد هر چند که در این وکالتنامه  نیامده  باشد.

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جزئا یا کلا با حق  توکیل  به  غیر دارای  اختیارات  تامه و مطلقه  قانونی  میباشد و امضا و عمل  وی  به  منزله امضا و عمل  موکل  نافذ و معتبر و مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.