موکل : آقای / خانم .............................. فرزند .................. بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ............................ فرزند ..................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت  : مراجعه  به  شرکت .................. وادارات  و نمایندگی های وابسته  و تابعه در خصوص  تقاضا و تحویل  گرفتن  یک  دستگاه خودرو ...............   خریداری  شده توسط  ...................... طبق  سند شماره  ................. شرکت  موصوف  و حمل  آن  به  مقصد ........................ به  هر طریق  که  وکیل  صلاح  و مقتضی  بداند و انجام  کلیه  مراحل اداری  و قانونی  وپرداخت  کلیه  هزینه های  لازم  و ارائه  اسناد تجاری  در وجه  شرکت  موصوف  و اخذ و تحویل  مدارک  مربوطه  و ضمانت  کشف  فساد و سپردن هر گونه  تعهد و امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک  و دفاتر مربوطه  . 

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  با حق  توکیل  به غیر ولوکرارا و مع الواسطه  دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد. اقدام  وامضا وکیل  به  منزله  اقدام  و امضا موکل نافذ و معتبر است  . مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.