نمونه وکالت نامه تحویل خودرو

موکل : آقای / خانم .............................. فرزند .................. بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ............................ فرزند ..................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت  : مراجعه  به  شرکت .................. وادارات  و نمایندگی های وابسته  و تابعه در خصوص  تقاضا و تحویل  گرفتن  یک  دستگاه خودرو ...............   خریداری  شده توسط  ...................... طبق  سند شماره  ................. شرکت  موصوف  و حمل  آن  به  مقصد ........................ به  هر طریق  که  وکیل  صلاح  و مقتضی  بداند و انجام  کلیه  مراحل اداری  و قانونی  وپرداخت  کلیه  هزینه های  لازم  و ارائه  اسناد تجاری  در وجه  شرکت  موصوف  و اخذ و تحویل  مدارک  مربوطه  و ضمانت  کشف  فساد و سپردن هر گونه  تعهد و امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک  و دفاتر مربوطه  . 

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  با حق  توکیل  به غیر ولوکرارا و مع الواسطه  دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد. اقدام  وامضا وکیل  به  منزله  اقدام  و امضا موکل نافذ و معتبر است  . مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است 

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.