نصب دوربین در پارکینگ و پیلوت

پرسش

سلام در یک مجتمع ۷ واحدی به دلیل اینکه در پیلوت چند مرتبه دزدی شده است و ماشین های پارک شده در آنجا خسارت وارد شده است، نیاز ضروری هست تا دوربین نصب شود. آیا می بایست از کسی اجازه نصب بگیریم؟ مستاجر یا مالک بایدرضایت بدهد؟؟ از ۷ واحد چند نفر رضایت بدهند میشود نصب کرد؟؟ اگر کسی رضایت نداد نمیشود نصب کرد ؟؟چون واقعا یکی دارد به ماشینها صدمه میرساند.

پاسخ مشاور

در این باره باید مجمع عمومی ساختمان یا هیات مدیره در صورت موافقت اکثریت ساکنین یا مالکین تصمیم بگیرند. اگر اساسنامه ساختمان در این باره مقررات دیکری داشته باشد مبنا خواهد بود در غیر این صورت برابر قانون تملک اپارتمان ها و ایین نامه اقدام شود.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان