آیا هزینه پزشکی زن بر عهده مرد است؟

پرسش

خانم خیلی محترمی سالها با آقایی زندگی می کرده اند. تا این که خانم بیمار شده متاسفانه و مرد با وجود ثروت زیاد و امکان مالی از پرداخت هزینه های درمان همسر خود خودداری کرده است. تا جایی که به زوجه خسارات جسمی جدی وارد شده است. سوال این است که آیا زن می تواند از مرد به دلیل خودداری از پرداخت نفقه درمان شکایت کند؟ آیا می تواند دیه صدمات جسمانی وارد شده به خود را بگیرد؟

پاسخ مشاور

نص ماده 1107ق.م صراحتاً قید نموده است که هزینه های درمانی زوجه بر عهده زوج می باشد، و در صورتی که زوج از پرداخت آن هزینه ها استنکاف ورزد، زوجه می تواند دادخواست مطالبه نفقه خویش را از بابت هزینه های درمانی اقامه کند؛ حال اگر کوتاهی زوج از پرداخت هزینه های درمانی موجبی بر نقصان جسمی زوجه شود، زوج از این بابت که مکلف به پرداخت هزینه های درمانی همسر خویش بوده است، می بایست تمامی خسارات وارده به زوجه را جبران نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.