حاضر نشدن در دادگاه

پرسش

سلام خانم دادخواست مطالبه مهریه و اجرت المثل خود را داده؛ آیا مرد بایست با بیان دفاعیات در جلسه رسیدگی به مهریه و اجرت المثل حاضر گردد؟ بهتر نیست پیش از محکوم شدن تقاضای اعسار داد یا پس از محکوم شدن به پرداخت مهریه و اجرت المثل؟ عدم حضور در جلسه رسیدگی به نوعی می تواند وقت خریدن برای مرد باشد؟ و آیا مرد در جلسه رسیدگی به مهریه و اجرت المثل حاضر نگردد، تاثیری در نحوه صدور حکم دارد یا خیر؟

پاسخ مشاور

در صورتی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه و اجرت المثل اقامه نموده باشد، این حق زوج است که با حضور در محکمه از خود دفاع نماید حال نسبت به مهریه اگر بخشی از آن را پیش تر پرداخت نموده در جهت اثبات آن و نسبت به اجرت المثل نیز با ذکر دفاعیاتی در جهت به حداقل رساندن مبلغ آن اقدام کند؛ نسبت به اعسار، با عنایت به محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه خویش و بعضاً اجرت المثل مناسب این است که پیش از صدور رأی بر محکومیت خویش اقدام به دادخواست اعسار از پرداخت دیون خویش نماید تا پس از اینکه رأی صادر شد که در این صورت ممکن است با عدم پرداخت وجه صادره زوجه تا صدور رأی بر اعسار زوج جلب زوج را اخذ کند. این تصوری غلط است که با عدم حضور در محکمه دادگاه به زوج وقت می دهد، خیر در نهایت یک جلسه تمدید و رأی غیابی با وجود مستندات موجود اقدام می کند. عدم حضور زوج در جلسه رسیدگی به مهریه و اجرت المثل تأثیر آن چنانی بر روند رأی صادر ندارد ولیکن حضور و ارائه دفاعیات بی تأثیر نیست و با این وجود قاضی با عنایت به قوانین مصرحه نسبت به صدور رأی عادلانه اقدام و اگر اعسار پیش تر اخذ شده باشد، با وجود آن مهریه و پرداخت اجرت المثل را تقسیط می کند که این تقسیط براساس وضعیت معیشتی و درآمدی زوج می باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.