جلب فرد در جلسه دادگاه اعسار

پرسش

در صورتی که خوانده دعوای مالی به موجب رأی دادگاه صالح محکوم به پرداخت دین خویش شده باشد و از آن سرباز زند و اجرائیه مبنی جلب ایشان نیز صادر شده باشد، مدتی مخفی بوده و پس از این مدت دادخواست اعسار از پرداخت دیون اقامه نموده است، آیا محکوم له می تواند در دادگاه حاضر گردیده و نسبت به جلب ایشان اقدام کند؟

پاسخ مشاور

با عنایت به بررسی ماهوی دعوای اعسار از پرداخت دیون، و جلب مقدم محکوم علیه، محکوم له مخیر است پیش یا پس از جلسه دادگاه اعسار نامبرده را جلب نماید یا اجازه دهد دعوای اعسار ایشان مورد رسیدگی قرار گیرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.