برای صیغه چه متنی رو باید بخونیم؟

پرسش

من شخص مذهبی هستم درشهر کوچک ما برای صیغه چطور اقدام کنیم؟

پاسخ مشاور

در عقد موقت طرفین بایست مدت و مهریه را مشخص کنند و حتی بصورت شفاهی می توانند بین خود بخوانند با این لفظ که اینجانب .... شما ..... را به نکاح موقت خودم به مدت ..... به مهریه ...... در آوردم.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان