چه معیاری برای تعیین مهریه پیشنهاد می دهید؟

پرسش

می خواستم بهترین معیار برای تعیین مهریه برای ازدواج رو بدونم؟

پاسخ مشاور

تعیین نوع، میزان و چگونگی پرداخت مهریه امری توافقی است و عرفاً سکه بهار آزادی با قید عندالمطالبه معیار منطقی خواهد بود.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان