معنی حکم طلاق فرجامی

پرسش

«رأی شعبه» در صدور دادنامه فرجام خواسته اصول و تشریفات دادرسی مراعات شده است و اعتراض فرجام خواه بی اعتباری آن را از این حیث فراهم نساخته است و جهات مطروحه نیز از اسباب انطباق با شقوق ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و درنتیجه نقض آن نشده است و رأی دادگاه که وفق مستندات و ادله موجود در پرونده و با رعایت قانون اصدار یافته است به استناد مواد 370 و 396 قانون مذکور ابرام می نماید. این یعنی چی؟!

پاسخ مشاور

حکمی که در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شده بوده است و نسبت به آن حکم فرجام خواهی شده، مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته و در واقع فرجام خواهی فرجام خواه رد شده است. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.