درخواست رونوشتی از قباله ازدواج

پرسش

به نام خدا باسلام احتراما اینجانب مدتی است که قباله ازدواج خود را گم کردم و هم اکنون نیاز مبرم به اطلاعات قباله خود دارم چیکار کنم؟

پاسخ مشاور

بایست به دفتر ازدواج و طلاقی که ازدواجتان در آن جا ثبت شده مراجعه و رونوشتی از آن را مطالبه کنید. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان