برای شکایت مبلغ چک صیاد و خسارت تأخیر باید دادخواست جدا بدم؟

پرسش

سلام سؤالم این است که برای مطالبه اصل مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیه باید دو تا دادخواست مجزا بدم؟

پاسخ مشاور

خیر شما می توانید ذیل دادخواست مطالبه مبلغ چک، به خسارت تأخیر تأدیه نیز اشاره کنید تا در حین دادرسی به آن نیز پرداخته شود.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان