اصلاح تصویب نامه شماره 150701 / ت55953هـ مورخ 11 / 11 / 1397 (در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسیکلت های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست های مسابقات ورزشی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی زرندیه و مناطق آزاد تجاری - صنعتی)

اصلاح تصویب نامه شماره 150701 / ت55953هـ مورخ 11 / 11 / 1397 (در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسیکلت های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست های مسابقات ورزشی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی زرندیه و مناطق آزاد تجاری - صنعتی)
مصوب 1398,01,11با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه 11 / 1 / 1398 به پیشنهاد شماره 175215 / 38283 مورخ 26 / 12 / 1397 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (1) تصویب نامه شماره 150701 / ت55953هـ مورخ 11 / 11 / 1397، عبارت "و با رعایت ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1391-" پس از عبارت "سایر مقررات مربوط" اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور