تصویب نامه در خصوص تعیین ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

تصویب نامه در خصوص تعیین ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
مصوب 1398,01,18

هیئت وزیران در جلسه ۱۸ /۱ /۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ - در سال ۱۳۹۸، معادل سی و شش درصد (۳۶ %) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (۶ %) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور