تصویب نامه در خصوص عضویت ابراهیم ابراهیمی و غلامعلی مهری در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تصویب نامه در خصوص عضویت ابراهیم ابراهیمی و غلامعلی مهری در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب 1398,01,18

هیئت وزیران در جلسه 18 / 1 / 1398 به پیشنهاد شماره 6150 مورخ 17 / 1 / 1398 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- و در اجرای ماده (37) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب نامه شماره 26222 / ت304هـ مورخ 2 / 8 / 1373 و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمی، به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (37) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره 26222 / ت304هـ مورخ 2 / 8 / 1373 و اصلاحات بعدی آن جایگزین آقایان محمدرضا جلیلیان و علیرضا محفوظی می شوند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور