تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی

تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی
مصوب 1398,02,11

هیئت وزیران در جلسه ۱۱ /۲ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۶۱ مورخ ۱۰ /۲ /۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- تصویب کرد:

1 - از تاریخ 1 /1 /1398 کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال 1397 برقرار شده اند، بر اساس مصوبه 27 /12 /1397 شورای عالی کار، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به مبلغ پانزده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و ده (810 /168 /15) ریال، به میزان سی و شش و نیم درصد (5 /36%) و برای سایر سطوح به میزان سیزده درصد (13%) مستمری آنان در پایان اسفندماه 1397 به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (470 /611 /2) ریال افزایش می یابد.

2 - افزایش مستمری سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، تا حداقل مستمری، به میزان سی و شش و نیم درصد (5 /36%) و مستمری های بیش از حداقل، همانند سایر سطوح و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور