اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران
مصوب 1396,12,09

هیأت وزیران در جلسه های 25 / 12 / 1395 و 9/ 12/ 1396 به پیشنهاد شماره 62609 / 1 مورخ 5 / 7 / 1395 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصویب کرد:

اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران موضوع تصویب نامه شماره 230246/ت40675هـ مورخ 10 / 12 / 1387 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1- متن زیر جایگزین ماده (1) می شود:
ماده 1- سازمان فناوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و به عنوان یک سازمان توسعه ای فعالیت می نماید.

2- تبصره ماده (7) حذف می شود.

3- متن زیر به عنوان بند (14) به ماده (13) اضافه می شود:
14- تصویب انواع سرمایه گذاری و مشارکت به صورت مستقل یا با سایر اشخاص به پیشنهاد هیأت عامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

این متن به موجب نامه شماره 4980/ 102/ 97 مورخ 5/ 2/ 1397 شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری