اصلاح بند (11) ماده (3) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

اصلاح بند (11) ماده (3) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
مصوب 1397,01,19

هیأت وزیران در جلسه 19 /1 /1397 به پیشنهاد شماره 215744 مورخ 2 /10 /1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - تصویب کرد:

بند (11) ماده (3) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع تصویب نامه شماره 12062/ت42939هـ مورخ 28 /1 /1391 به شرح زیر اصلاح می شود:
11 - تعامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری