اصلاح ماده (19) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

اصلاح ماده (19) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
مصوب 1397,04,31

هیأت وزیران در جلسه 31 /4 /1397 به پیشنهاد شماره 30031 /35983 مورخ 12 /3 /1397 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به انتهای ماده (19) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید موضوع تصویب نامه شماره 169542/ت54456هـ مورخ 28 /12 /1396 اضافه می شود:
در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در اختیار صندوق قرار می گیرد رعایت مواد (31) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری