آیین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر، موضوع ماده ( 64 ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بنا به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 180684/ت41633هـ مورخ 14/10/1387 ‏آیین نامه نحوه برگزاری، ‏اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدید نظر موضوع ماده (64) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر، موضوع ماده ( 64 ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی
مصوب 1391,03,27با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 ‏ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - ‏قانون : قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
2 - ‏شورا : شورای رقابت موضوع ماده (53‏) قانون
3 - ‏هیئت : هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون
4 - مرکز : مرکز ملی رقابت موضوع ماده (54) قانون

ماده 2 ‏ - هیئت از بین صاحب نظران اقتصادی یک نفر را به عنوان رییس تعیین می نماید. ریاست جلسات و امور اجرایی نظیر امضای مکاتبات برعهده رییس هیئت است.

ماده 3‏ - دبیرخانه هیئت در مرکز مستقر است و جلسات هیئت با دعوت کتبی رییس هیئت، در محل مرکز تشکیل می شود. دعوت نامه جلسات متضمن دستور جلسه و مستندات مربوط، حداقل سه روز کاری قبلی از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می شود.

ماده 4 ‏- مرکز باید تمهیدات لازم برای انجام امور کارشناسی و تأمین فضای اداری مناسب برای استقرار هیئت و برگزاری جلسات آن، بودجه و نیروی انسانی برای فعالیت هیئت و پرداخت حقوق و مزایای اعضا و حسب ضرورت سایر امکانات مورد نیاز را برای اجرای وظایف هیئت فراهم نماید.

ماده 5 - جلسات هیئت با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن منوط به تصویب اکثریت اعضای هیئت است. صدور رأی در مورد تصمیمات ماده (61‏) قانون باید متضمن موافقت حداقل دو قاضی عضو هیئت باشد.

ماده 6 - خلاصه مذاکرات هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیئت متضمن نظر اقلیت، در صورتجلسه ای درج و به امضای اعضا می رسد و در دبیرخانه هیئت نگهداری خواهد شد.

ماده 7 ‏- تصمیمات شورا به موجب ماده (63‏) قانون، ظرف بیست روز در داخل (برای شخاص مقیم خارج دو ماه) از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدید نظر در هیئت است.

ماده 8 - هیئت به منظور رسیدگی به موضوعات و به استناد جزء (ب) بند (3‏) ماده (64) قانون، در صورت لزوم می تواند تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

ماده 9 - نحوه تصمیم گیری هیئت و چگونگی دادرسی، مطابق بندهای (3‏) و (4‏) ماده (64) و ماده (65) قانون خواهد بود.

تبصره - نماینده شورا در جلسات رسیدگی هیئت به عنوان مطلع و برای ادای توضیحات دعوت خواهد شد.

ماده 10 - ابلاغ آرای هیئت از طریق پست سفارشی و یا هر طریق مقتضی دیگر، از سوی دبیرخانه هیئت انجام می شود و اجرای آن بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است.

ماده 11 ‏- در موردی که به تشخیص هیئت، تصمیم هیئت جنبه عمومی داشته باشد، انتشار آن از طریق روزنامه کثیر الانتشار انجام می شود.

این تصویب نامه در تاریخ 23/3/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور