دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی

دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی
مصوب 1389,06,15با اصلاحات و الحاقات بعدی

در اجرای ماده 151 الحاقی قانون ثبت مصوب 1351 و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و با بهره گیری از ماده 7 آئین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی مصوب 1384 هیات وزیران و مواد 20 و 24 آئین نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب 1386 هیات وزیران و به منظور وصول وجوه عمومی انتقال به موقع درآمدها، صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعین و بانکها و ایجاد تسریع و تسهیل در امور متقاضیان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تعامل و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و کانون سردفتران و دفتریاران اقدام به نصب دستگاه کارتخوان به همراه نرم افزار مربوط در دفاتر اسناد رسمی کشور نموده است. لذا به منظور اجرای کامل و دقیق طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه عمومی دستورالعمل ذیل صادر و بر رعایت دقیق مفاد آن تأکید می گردد.

ماده 1: دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه وجوه عمومی را که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی به عهده دفاتر اسناد رسمی است از طریق سامانه و با استفاده از کارت بانکی دریافت نمایند.

تبصره 1: به منظور وصول وجوه قانونی آن دسته از مراجعین دفاتر اسناد رسمی که فاقد کارت بانکی بوده و یا به هر دلیل امکان استفاده از کارت خود را نداشته باشند، بانک ملی ایران نسبت به اختصاص و ارائه کارت اعتباری جهت هر یک از سردفتران اسناد رسمی اقدام می نماید.

تبصره 2: در دفاتری که سامانه نصب نشده و یا در صورت قطعی موقت سامانه، سردفتر باید با استفاده از شناسه اختصاصی دفترخانه مربوط نسبت به واریز وجوه در شعب بانک ملی ایران اقدام نماید. ملاک مدت زمان قطعی موقت سامانه، اعلام قطع و وصل توسط بانک ملی ایران از طریق سیستم پیام کوتاه و اعلام در سایت سامانه می باشد، بدیهی است پیام کوتاه مزبور به شماره همراه سردفتر ارسال می گردد. چناچه تعداد واریزی از طریق شعب بانک، بیش از 5 درصد تعداد کل واریزی های یک دفترخانه در هر ماه را شامل شود، متعاقب اعلام مراتب، واحد بازرسی مربوط نسبت به بررسی موضوع اقدام خواهد نمود.

ماده 2: ادارات کل ثبت استانها مکلفند شماره حسابهای متمرکز سیبا شامل حساب سیبای حق الثبت و حساب سیبای سایر درآمدهای ثبتی مرکز هر استان را به عنوان شماره متمرکز به سازمان (دفتر برنامه ریزی و بودجه)، بانک ملی ایران و کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نمایند. واریز درآمدهای ثبتی کلیه واحدهای ثبتی استان منحصراً به این دو حساب خواهد بود.

تبصره با توجه به کثرت دفاتر اسناد رسمی در استان تهران، دو حساب متمرکز به شرح فوق به ازای شهر تهران و دو حساب متمرکز به ازای شهرستانهای استان تهران در نظر گرفته می شود.

ماده 3: با توجه به افتتاح حسابهای سیبای استانی توسط سازمان امور مالیاتی در سراسر کشور دفاتر اسناد رسمی مکلفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل مالیات نقل و انتقال و همچنین سایر وجوه مالیاتی مربوط را از طریق سامانه واریز نمایند.

ماده 4: دفاتر اسناد رسمی به هنگام مراجعه متقاضیان، پس از ملاحظه و کنترل مدارک و ضمائم و مستندات و حصول اطمینان از عدم اشکال قانونی برای انجام مورد درخواست، نسبت به محاسبه دقیق حق الثبت، مالیات، سایر درآمدهای ثبتی و باقی وجوه عمومی حسب مورد اقدام و جمع حقوق متعلقه را به متقاضی اعلام تا با استفاده از کارت بانکی نسبت به پرداخت آن از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در دفترخانه اقدام نماید.

ماده 5: پس از پرداخت وجوه، فیش رایانه ای مربوط حاوی مشخصات متعاملین، نوع سند، شماره و تاریخ سند، مبلغ سند و حقوق متعلقه به تفکیک حق الثبت، مالیات و سایر درآمدهای ثبتی حسب مورد برای باز پرداخت کننده، اداره ثبت، اداره امور مالیاتی و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، صادر می گردد.

ماده 6: دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از واریز حقوق متعلقه از شریق سامانه و اخذ فیش رایانه ای نسبت به تنظیم و ثبت سند مربوط اقدام و شماره فیش و مبلغ انتقالی را در متن سند و ثبت قید نمایند.

تبصره هرگاه قبل از ثبت در دفتر و یا قبل از امضای ثبت دفتر، متقاضیان یا احد از آنها از انجام امور خود در دفترخانه منصرف شوند سردفتر یا کفیل وی باید تقاضای استداد وجه و نسخه مخصوص پرداخت کننده و فیش رایانه ای ممهور به مهر و امضاء سردفتر و گواهی لازم مبنی بر عدم ثبت و یا عدم امضاء ثبت سند را به اداره کل ثبت استان ارسال دارد تا با توجه به مقررات مربوط نسبت به استرداد وجوه پرداختی به صاحب کارت اقدام گردد.

ماده 7: با توجه به ماده 7 آئین نامه بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی مصوب سال 1384 هیأت وزیران و مجوز شماره 54979 – 15 /4 /87 خزانه داری کل کشور فیش های رایانه ای مذکور با مهر و امضاء سردفتر معتبر بوده و به منزله سند بانکی قطعی واریز وجوه به حسابهای دولت محسوب شده و به موجب مجوز یاد شده به عنوان اسناد مثبته در ذیحسابی های مربوط خواهند بود.

ماده 8: پس از ورود مبالغ هر یک از وجوه تعریف شده در نرم افزار توسط دفترخانه، مجموع وجوه از طریق دستگاه کارتخوان به شبکه بانکی واریز و توسط شبکه مزبور تفکیک و به هر یک از حسابهای مربوط منظور می گردد. در صورت بروز هر گونه اشتباه در واریز یا عدم واریز وجوه مذکور در حسابهای اصلی مسئولیتی متوجه دفاتر اسناد رسمی نخواهد بود و بانک ملی مسئولیت آن را به عهده خواهد داشت.

ماده 9: هر گاه اشتباه در محاسبه و تعیین میزان حقوق دولتی متعلقه رخ دهد مسئولیت قانونی آن از لحاظ کسری مبلغ مربوط متوجه سردفتر و دفتریار خواهد بود.

ماده 10(اصلاحی 06/06/1390):دفاتر اسناد رسمی مکلفند در بیست و پنجم (25) هر ماه فهرست کلیه فیش های رایانه ای را پس از مهر و امضاء مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم و حداکثر تا پنجم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تسلیم تا پس از رسیدگی و تطبیق و تائید نسخه دوم صورتحساب درآمد را گواهی و جهت ضبط به دفترخانه مربوطه استرداد نمایند.

ماده 11: مقامات مجاز در ادارات ثبت با مراجعه به درگاه سامانه به آدرس HTTP://SABT.SEP.IR و از طریق نام کاربر و کلمه عبوری که بانک ملی ایران در اختیار ایشان قرار خواهند داد نسبت به مشاهده و بررسی سرجمع واریزی به هر یک از حسابهای تعیین شده و همچنین واریزی تفکیکی هر دفترخانه اقدام نموده و گزارش لازم را دریافت می دارند، مغایرت یابی در این روش از طریق مقایسه الکترونیکی بین صورتحساب الکترونیکی تحویلی توسط دفترخانه و اطلاعات مندرج در درگاه سامانه انجام می شود.

ماده 12: با توجه به تعهد مالی باتک ملی ایران در خصوص کلیه داده های موجود در درگاه سامانه، ذیحسابان ادارات کل ثبت در صورت ضرورت می توانند از طریق بخش خدمات اینترنتی به آدرس WWW.BMI.IR نسبت به رویت حساب های متمرکز اقدام نمایند.

ماده 13: دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها موضوع ذیل تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 19 /11 /86 را هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.

ماده 14: پشتیبانی از سامانه و دستگاه های کارتخوان به عهده بانک ملی ایران بوده و پرداخت وجوه توسط دستگاه های کارتخوان، بدون دریافت کارمزد خواهد بود.

ماده 15: از تاریخ صدور این دستور العمل کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر ملغی اعلام می گردد.

مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل به عهده معاونین امور اسناد و برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات، مدیران کل ثبت استانها، دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات سازمان و کانون سردفتران و دفتریاران خواهد بود.

احمد تویسرکانی