انتقال شرکتهای ذکر شده به پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی

انتقال شرکتهای ذکر شده به پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی
مصوب 1394,01,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه 30 /1 /1394 به پیشنهاد وزارتخانه‌ های نفت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1387- تصویب کرد:

1(اصلاحی 21/11/1394)- شرکت‌ های زیر به پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ ها و بنگاه‌ های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب ‌نامه شماره 115320 /ت43181ک مورخ 7 /6 /1388 منتقل می‌ شود.


ردیف

نام شرکت

1

شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی ایران (صرفاً مشتمل بر انبارها و مخازن سوخت)

2

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

3

شرکت انتقال گاز ایران

4

شرکت های دولتی پالایش گاز کشور

5

سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

6

شرکت مهندسی و توسعه نفت

7

شرکت بهینه ‌سازی مصرف سوخت

8

شرکت پایانه‌ های نفتی ایران

9

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

10

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

11

شرکت مجتمع پارس جنوبی

12

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

2- شرکت ملی حفاری ایران به پیوست شماره (۲) آیین ‌نامه یاد شده منتقل می‌ شود.

3- شرکت نیکو (شامل نیکوسارل) در گروه (2) باقی و مشمول بیست درصد سهم دولت از فعالیت موضوع بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387 - تلقی می‌ شود و واگذار نمی ‌گردد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور