الحاق تبصره (2) به ماده (29) آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز

الحاق تبصره (2) به ماده (29) آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز
مصوب 1397,11,17

هیأت وزیران در جلسه 17 /11 /1397 به پیشنهاد شماره 202309 مورخ 19 /6 /1396 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (29) آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز موضوع تصویب نامه شماره 28584/ت33542هـ مورخ 10 /5 /1384 و اصلاح بعدی آن الحاق می شود:
تبصره 2 – صدور مجوز برنامه ها و فعالیت های مربوط به برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری