اصلاح تصویب نامه شماره 100602/ ت55072هـ مورخ 30/ 7/ 1397 [در خصوص آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده (2) قانون هوای پاک)]

اصلاح تصویب نامه شماره 100602/ ت55072هـ مورخ 30/ 7/ 1397 [در خصوص آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده (2) قانون هوای پاک)]
مصوب 1397,11,17

هیأت وزیران در جلسه 17 / 11 / 1397 به پیشنهاد شماره 42769 / 100 / 97 مورخ 25 / 10 / 1397 سازمان حفاظت و محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف - تصویب نامه شماره 100602 / ت55072هـ مورخ 30 / 7 / 1397 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در جدول موضوع ماده (4)، درخصوص خودروهای تولید داخل عبارت «1 / 1 / 1398» به عبارت «1 / 1 / 1399» اصلاح می شود.

2- تبصره ماده مذکور یکسال پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه لازم الاجرا خواهد بود.

3- ماده (11) یکسال پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه لازم الاجرا خواهد بود.

ب - سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور، پیشنهاد لازم به منظور جلوگیری از امکان تردد مجدد موتورسیکلت های فرسوده مشمول عنوان کالای متروکه و قاچاق بدون صاحب و دارای صاحب متواری را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ارایه کند.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری