کتاب حقوق تطبیقی به قلم آقای دکتر عبدالحسین شیروی و توسط انتشارات سمت منتشر شد که درسال 1397 به چاپ شانزدهم بهمراه اصلاحات رسیده است. کتاب پیش رو ابتدا با بیان مقدمه، به دو بخش کلی تقسیم شده است.

بخش نخست مسائل عمومی و کلی حقوق تطبیقی با عنوان کلیات حقوق تطبیقی که به تفکیک در فصول ذیل مباحثی را تشریح می نماید: با تعریف حقوق تطبیقی آغاز و سپس تاریخچه ای از آن را بیان می کند. از جمله نگاه تطبیقی این حوزه از حقوق، ارتباط حقوق تطبیقی با سایر رشته های حقوقی بررسی و کارکرد و اهداف حقوق تطبیقی بیان می شود. در ادامه روش شناسی (متدولوژی) مطالعات تطبیقی ، تجزیه و تحلیل نتایج بررسی های تطبیقی و توجیه دلایل وجود مشابهت ها و نیز دسته بندی نظام های حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی مورد مداقه قرار می گیرد.

بخش دوم به نظام های بزرگ حقوقی پرداخته که در جهت آشنایی با چنین نظام هایی بوده است. ابتدا در فصل نخست این بخش، به ناظم حقوقی کامن لو پرداخته و کلیات آن را ذکر نموده و نظام حقوقی انگلستان و ایالات متحده امریکا بعنوان دو کشور عمده در خصوص این نظام حقوقی تشریح می کند. در ادامه کلیات نظام حقوقی رومی-ژرمنی(نوشته) رو بیان نموده و دو نظام حقوقی کشور فرانسه و آلمان را برای نمونه تشریح می کند. و در انتها سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق اتحادیه اروپا و حقوق سوسیالیستی را مختصراً بررسی می کند. در نتیجه نویسنده نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی عمده جهانی داشته و با قیاس برخی از آن ها سعی در یافتن تفاوت های آن ها بوده است.