حقوق بین الملل فضایی

نویسنده: دکتر سید هادی محمودی

شابک: 9786000200916

انتشارات: سازمان سمت

تعداد صفحات: 303

سال: 1393

قیمت: 17000 تومان

کتاب "حقوق بین الملل فضایی" نوشته دکتر سید هادی محمودی برای نخستین بار در سال 1393 به همت انتشارات سمت به زینت چاپ آمیخته شد و با ذکر اصلاحاتی در سال 1397 چاپ دوم آن منتشر شد. آقای دکتر محمودی از جمله اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می باشند که در سال 1388 موفق به اخذ دکتری حقوق بین الملل عمومی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شد. از جمله آثار و تألیفات ایشان ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر نشر شهر دانش سال 1393، تصویر برداری ماهواره ای در حقوق بین الملل نشر شهر دانش سال 1390 و ... می باشد.

کتاب حاضر دارای یازده فصل بوده که به جهات و مسائل مرتبط با حقوق بین الملل فضایی پرداخته است؛ در فصل نخست به پیشینه ای از شکل گیری فعالیت های فضایی و متعاقب آن مناقشات ظهور یافته و نقش حقوق بین الملل فضایی می پردازد. مسئله مشارکت کنندگان فعالیت های فضایی که شامل دولت ها و بعضاً سازمان های بین المللی می شود در فصل دوم مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم به یکی از چالش های لاینحل عرصه حقوق هوا و فضا یعنی ترسیم مرز میان هوا و فضا پرداخته می شود و معیارهای متفاوتی را به منظور حل آن ارائه می دهد. منابع حقوق بین الملل فضایی شامل معاهدات، که پنج معاهده اصلی را در بر می گیرد و همچنین قطعنامه ها در فصل چهارم مورد مداقه قرار می گیرد. در فصل پنجم نویسنده به نکات فنی و حقوقی مدارهای زمین می پردازد و ذکر چهار مدار اصلی زمین(لئو، مئو، ژئو و هئو) به تشریح موارد استفاده آن نیز می پردازد. در فصل ششم به مسئله حضور بخش خصوصی در فعالیت های اکتشافی و استخراجی فضای ماورای جو می پردازد و جنبه های حقوقی آن را شرح می دهد. در فصل هفتم به حوزه ارتباطات ماهواره می پردازد و مسائل فنی و حقوقی که در این حوزه وجود دارد را تشریح می کند. در فصل هشتم به جوانب حقوقی بهره برداری از منابع فضای ماورای جو اعم از اینکه توسط دولت ها صورت گیرد یا توسط بخش خصوصی می پردازد. بررسی جنبه های حقوقی محیطی فضای ماورای جو از جمله انباشت زباله های فضایی که شامل ماهواره های مستهلک و ... می شود، در فصل نهم مورد مداقه قرار می گیرد. در فصل دهم به رابطه فضای ماورای جو و ایجاد امنیت و چالش های امنیتی آن که روزانه توسط ماهواره های جاسوسی اطلاعات دولت های زیرین را به مخاطره می کشاند، پرداخته می شود. و در نهایت میزان توسعه فعالیت های فضایی را در کشورهای در حال توسعه و سهم ایشان از فعالیت های فضایی و عدم توانایی ایشان از استفاده و محفوظ ماندن منافع ایشان از این محیط چهارم قدرت مورد بررسی قرار می گیرد.

در نتیجه در کتاب حاضر به صورت جامع به مسائل و مباحث کلیدی علم نوین حقوق فضایی پرداخته شده و با تشریح این مباحث ذهن هر خواننده ای را ترغیب به مطالعه بیشتر در این حوزه نموده، زیرا که حقوق فضایی علمی در حال گسترش و در سال های آتی به یکی از پرمناقشه ترین محیط های قدرت میان دولت های توسعه یافته و در حال توسعه بدل می گردد.