فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر شوش (7622 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 113شوش در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 113شوش در استان خوزستان

سردفتر:

آدرس:خوزستان - الوان شوش -شاوور - کد پستی: 0
دفتر اسناد رسمی شماره 75شوش در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 75شوش در استان خوزستان

سردفتر:مسعود حاذقی

آدرس:شوش -خ شهید بهشتی- داخل ک بن بست پ116- - کد پستی: 6471745959
دفتر اسناد رسمی شماره 354شوش در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 354شوش در استان خوزستان

سردفتر:حبیب اله کعب

آدرس:شوش- خ شهید دانش روبروی بانک کشاورزی مرکزی ابتدای کوچه استقلال - کد پستی: 6471713591
دفتر اسناد رسمی شماره 125شوش در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 125شوش در استان خوزستان

سردفتر:حسین چنانی

آدرس:شوش خیابان امام خمینی جنوبی کوچه روبروی حرم حضرت دانیال نبش طالقانی پلاک 293 - کد پستی: 6471955395
دفتر اسناد رسمی شماره 179شوش در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 179شوش در استان خوزستان

سردفتر:اسمعیل نصرتی امیرآبادی

آدرس:شوش خیابان شریعتی ( چهاردستگاه) داخل کوچه مسجد ابوالفضل (ع) - کد پستی: 6471833731
دفتر اسناد رسمی شماره 112شوش در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 112شوش در استان خوزستان

سردفتر:بهزاد علی پور

آدرس:شوش خیابان شهید دانش چهار راه خوزستان - کد پستی: 6471833876
دفتر اسناد رسمی شماره 143شوش در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 143شوش در استان خوزستان

سردفتر:قاسم بچاری لفته

آدرس:شوش دانیال - شهر الوان -اتوبان اصلی - ساختمان محمد،رضا (دوقلوها) - طبقه اول - کد پستی: 1111111111
دفتر اسناد رسمی شماره 169شوش در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 169شوش در استان خوزستان

سردفتر:بهرام زارع خیرآبادی

آدرس:شوش دانیال(ع)-ابتدای خیابان شهیدبهشتی(بهداشت)کوچه بن بست جنب چاپخانه حسینی پلاک116 - کد پستی: 6471745959
دفتر اسناد رسمی شماره 108شوش در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 108شوش در استان خوزستان

سردفتر:علی قنبری

آدرس:شوش دانیال(ع)میدان7تیر خیابان مقداد پلاک 6 - کد پستی: 6471746938