فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر کلاردشت (7622 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 106کلاردشت در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 106کلاردشت در استان مازندران

سردفتر:محسن حدادیان

آدرس:کلاردشت حسن کیف جنب مرکز مخابرات - کد پستی: 4666118547
دفتر اسناد رسمی شماره 354کلاردشت در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 354کلاردشت در استان مازندران

سردفتر:فرهاد آقائی

آدرس:کلاردشت حسن کیف روبروی شهرداری جنب بانک کشاورزی - کد پستی: 4666165747
دفتر اسناد رسمی شماره 53کلاردشت در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 53کلاردشت در استان مازندران

سردفتر:عبدالرضا منصور لکورج

آدرس:کلاردشت حسن کیف -ط فوقانی فروشگاه بزرگ - کد پستی: 4665155186